Wieczorem w Święto Trzech Króli w 1968 r. zmarł w Łowkowicach, pow. Kluczbork, śp. ks. dziekan Wilhelm Szampera. Ksiądz Szampera urodził się 03.01.1894 r. w Gogolinie, ukończył gimnazjum w Opolu w 1914 r. i został immatrykulowany na Uniwersytecie Wrocławskim – na wydziale teologicznym. Po pierwszym semestrze wybuchła I wojna światowa, kleryk Wilhelm Szampera został powołany do wojska i musiał przerwać studia. Po wojnie i okresie niewoli w 1920 r. mógł dalej kontynuować studia. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1922 roku.

 Następnie  powołany został jako wikary do Berlina do parafii św. Klary, gdzie pracował gorliwie od 1922 do 1924 roku. Tam zajmował się przede wszystkim duszpasterstwem Polaków w Berlinie, którzy mieli swoje nabożeństwa właśnie w kościele św. Klary. W 1924 r. przeniesiono go do parafii św. Krzyża w Opolu, w latach 1925 do 1926  pełnił funkcję administratora parafii Tworki a od 1926 do 1927 r. był wikarym w Racławicach Śląskich. Znaczną część swego dzieła życiowego wykonał śp. ksiądz Szampera w Zawiściu. Kuria wrocławska wysłała go w 1927 r. z zadaniem wybudowania kościoła i założenia nowej parafii. W tym samym roku powstał kościół i plebania, w drugim roku drugi kościół filialny w Szumie. Ksiądz Szampera zyskał ogólne uznanie, ponieważ inni księża po krótkim pobycie w Zawiściu  prosili o przeniesienie. Zorganizował w obu kościołach wzorowe duszpasterstwo stanowe. W roku 1927 ubiegał się o parafię Łowkowice, którą mu powierzono. Pracował tam 30 lat jako doświadczony duszpasterz, wyremontował kościół i plebanię. Lubił być w domu, nie wyjeżdżał na urlopy, zawsze widywano  go przy czytaniu i studiowaniu. Przez długie lata na konwentach dekanalnych głosił nauki  ascetyczne. Wiele miał nam do powiedzenia, był poważany przez wszystkich kapłanów- przybyłych i miejscowych. W 1941 r. został wybrany przez dekanat na stanowisko wicedziekana. W 1949 r. zrezygnował z tego urzędu. W sierpniu  1945 r., Kuria Biskupia w Opolu mianowała Go dziekanem honorowym.
W dniu Jego pogrzebu kościół był przepełniony wiernymi z Łowkowic i Zawiścia , i to głównie  przez mężczyzn, którzy wyjątkowo cenili swojego proboszcza. Eksportacja zwłok śp. ks. dziekana Wilhelma Szampery odbyła się 10 I 1968 r. pod przewodnictwem ks. dziekana, w asyście duchowieństwa i przy tłumnym udziale wiernych. Odprawiono żałobne nieszpory, a drugiego dnia (11 stycznia) odprawił mszę św. i poprowadził kondukt pogrzebowy  ks. biskup Franciszek Jop – ordynariusz naszej diecezji. Przemówienie żałobne wygłosił ks. Alfons Kaczmarczyk OMI. Doczesne szczątki śp. ks. Wilhelma Szampery, żegnane przez licznie zebranych konfratrów i wiernych, znalazły miejsce ostatniego odpoczynku przy kościele w Łowkowicach – obok swoich poprzedników. „O dobry i wierny sługo”.
 ks. Jan Wesoły, dziekan
Przedruk: Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej, listopad 1968 r. s. 309.

Super User