Teologia

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285). Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przez sakrament bierzmowania Chrystus obdarza nas licznymi łaskami i powołuje do aktywnego budowania Kościoła. Zgromadzeni w wieczerniku apostołowie otrzymali w darze obiecanego Ducha Świętego. Duch ten napełnił ich odwagą, dlatego też z wielką gorliwością oddali się pracy apostolskiej. Według Dziejów Apostolskich kiedy apostołowie wkładali na ochrzczonych ręce, ci także otrzymywali Ducha Świętego (por. Dz 8,14-17). Podobnie dzieje się, gdy ktoś przyjmuje sakrament bierzmowania: otrzymuje moc Ducha Świętego, pogłębia się w nim życie Boże, naznaczony zostaje charakterem sakramentalnym, upodabnia się jeszcze bardziej niż przez chrzest do Chrystusa Arcykapłana, Proroka i Pasterza, aby w zjednoczeniu z Nim budować Kościół, Jego Mistyczne Ciało, i tym samym rozszerzać królestwo Boże na ziemi.

Również w sakramencie chrztu udzielany jest Duch Święty, który zamieszkuje w ochrzczonym jak w świątyni, jednak oddziaływuje na niego nieco inaczej niż w sakramencie bierzmowania. W pierwszym bowiem sakramencie odradza On człowieka, usynawia, usprawiedliwia, oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz z grzechów osobistych, w drugim zaś, pogłębia łaski otrzymane w sakramencie chrztu, np. łaskę uświęcającą, wiarę, miłość, a także obdarza mocą, aby skutecznie budować Kościół przez pracę apostolską.

Przygotowanie do Bierzmowania młodzieży

Sakrament bierzmowania w Diecezji Opolskiej jest udzielany młodzieży (najczęściej gimnazjalnej) po trzyletnim przygotowaniu. Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary, codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczną spowiedź św., czytanie Pisma Świętego a także literatury katolickiej.
2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
3. Udział w spotkaniach kandydatów do bierzmowania w parafii. 

Przygotowanie odbywa się w szkole oraz w salce na plebanii. 

Przygotowanie do Bierzmowania dorosłych

Dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a chcą to uczynić prosimy, by zgłaszali się indywidualnie w kancelarii parafialnej. Sakrament Bierzmowania udzielany będzie tym osobom po przygotowaniu parafialnym w Katedrze opolskiej w Adwencie i Wielkim Poście.  

Kliknij poniżej by odczytać aktualności dla przygotowujących się do Bierzmowania: